Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019

Select Language

Μην χάσετε:

 

 Παθολογία Ι (4ο έτος, Εξάμηνο Ζ)

Δύο φορές εβδομαδιαίως (4 ώρες θεωρία και 4 ώρες κλινική άσκηση)

Στόχος  

Η Παθολογία Ι διδάσκεται στο 7ο εξάμηνο στα πλαίσια του μαθήματος της Παθολογίας και συμπληρώνεται από τη Παθολογία ΙΙ η οποία διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο. Η διδασκαλία της Παθολογίας Ι έχει ως στόχο την γνώση και απόκτηση εμπειρίας στις νοσολογικές οντότητες της Παθολογίας, Λοιμώξεις - Καρδιαγγειακά νοσήματα -Νοσήματα Αναπνευστικού - Νοσήματα Γαστρεντερικού - Νοσήματα Ήπατος Χοληφόρων Παγκρέατος.

 

Αντικειμενικοί σκοποί  

Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν ως ακολούθως:

• Η απόκτηση συστηματικής γνώσης των κύριων νοσολογικών οντοτήτων (νοσημάτων και κλινικών συνδρόμων). Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους ορισμούς όπου απαιτείται, την επιδημιολογία, την παθογένεια, την φυσική ιστορία (τρόπους εισβολής, συμπτώματα, αντικειμενικά σημεία, εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα), τον τρόπο διαγνώσεως, τις επιπλοκές, την πρόγνωση και αδρά την αντιμετώπιση των επιμέρους νόσων της Παθολογίας.

• Η απόκτηση εμπειρίας παρά την κλίνη του ασθενούς σχετικά με τα συμπτώματα, τα ευρήματα της αντικειμενικής εξέτασης, τα κατάλληλα εργαστηριακά και απεικονιστικά ευρήματα.

• Η κριτική αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων ενός εκάστου και του συνδυασμού τους και η εφαρμογή τους στη διάγνωση.

 

Προϋποθέσεις  

• Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής το μάθημα της Παθολογίας κατά τρόπο αποδοτικό θα πρέπει να έχει τις γνώσεις του συνόλου των μαθημάτων των τριών πρώτων ετών. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του κανονισμού του προγράμματος σπουδών που καθορίζουν τα προαπαιτούμενα μαθήματα. Για την αποδοχή των φοιτητών στην παρακολούθηση και τις εξετάσεις του μαθήματος θα εφαρμόζεται βεβαίως ο κανονισμός. Οι γνώσεις όμως των τριών πρώτων ετών ανταποκρίνονται σε συνθήκες κανονικής φοίτησης και οδηγούν στη μέγιστη ωφέλεια του φοιτητή από την παρακολούθηση του μαθήματος της Παθολογίας.

• Ορισμένες γνώσεις μαθημάτων των τριών πρώτων ετών έχουν στενή αλληλεξάρτηση και συμπλέκονται με την περιγραφή νοσημάτων και καταστάσεων του μαθήματος της Παθολογίας. Οι γνώσεις αυτές αποτελούν μέρος της διδακτέας και εξεταστέας ύλης της Παθολογίας και σημειώνονται με σαφήνεια στις απαιτούμενες γνώσεις του μαθήματος. Διάρθρωση των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Παθολογίας  

• Οι γνώσεις που πρέπει να αποκτήσει ο φοιτητής στο μάθημα της Παθολογίας όπως αναλύονται παρακάτω δεν είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο βιβλίο Παθολογίας και ο φοιτητής μπορεί να τις αναζητήσει σε βιβλία της επιλογής του. Τα κεφάλαια της Παθολογίας που το Πανεπιστήμιο έχει εκδώσει σε σημειώσεις, αποτελούν επιπρόσθετο σημαντικό βοήθημα για το φοιτητή.

• Οι απαιτούμενες γνώσεις έχουν διαστρωματωθεί σε τέσσερεις κατηγορίες: πολύ σημαντικές, σημαντικές, επιθυμητές και στοιχειώδεις. Η διαστρωμάτωση έγινε με τα εξής κριτήρια: (1) Την συχνότητα των νοσημάτων στον Ελληνικό πληθυσμό, (2) την σημασία τους στην κατανόηση ευρύτερων γνωστικών πεδίων της Ιατρικής, (3) την χρησιμότητά τους ως εφόδιο ανεξάρτητα από την ειδικότητα που θα ακολουθήσει ο φοιτητής στο μέλλον και (4) επικαλύψεις με άλλα προπτυχιακά κλινικά μαθήματα.

• Η διαστρωμάτωση αυτή έγινε για να βοηθηθεί ο φοιτητής στην μελέτη του και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι οι πολύ σημαντικές γνώσεις αρκούν για την επιτυχία. Στην πραγματικότητα οι σημαντικές δεν διαφέρουν από τις πολύ σημαντικές γνώσεις παρά μόνον ως προσέγγιση στην μελέτη τους από τον φοιτητή. Η έννοια των επιθυμητών γνώσεων δεν πρέπει να εκληφθεί ως προαιρετική απόκτηση αυτών των γνώσεων αλλά ως επικέντρωση στα πλέον ουσιώδη στοιχεία των σχετικών κεφαλαίων. Για τις στοιχειώδεις γνώσεις το νόημα δεν χρήζει επεξηγήσεως. Εν κατακλείδι το σύνολο των γνώσεων που περιγράφονται αποτελεί την διδακτέα και εξεταστέα ύλη.

Καιρός

Weather by Freemeteo.com2014 | ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ | Department of Medicine
Yπεύθυνος Ιστοσελίδας : Ντάιος Γεώργιος